Mijn praktijk Ademtherapie Balans (M. Schaaders) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en wij die gegevens nodig hebben om uw (Electronisch) Patienten Dossier goed te vormen en bij te houden.

Wij nemen uw privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

  1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier en volgens de wettelijke eisen.
  2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
  3. Bescherming persoonsgegevens: Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen. Zie ook hieronder bij “Beveiliging”.
  4. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

Privacyregelement Ademtherapie Balans

Waarom wij gegevens nodig hebben:
Ademtherapie Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het leveren van een behandeling Ademtherapie volgens de wettelijke voorwaarden.
– Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt / patiënt in de praktijk
– Uw (huis)arts te kunnen contacten indien dit nodig is (alleen na uw toestemming).
– Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
– U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld een afspraak maken of verzetten.
– Voor het meedoen van aan patient tevredenheids onderzoek (anoniem en met uw toestemming)

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie met uw zorgverzekering.

In kaart brengen websitebezoek:
Ademtherapie Balans gebruikt geen cookies om uw internetgedrag te herleiden. Wij slaan uw browsergedrag niet op. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Hoe lang Ademtherapie Balans Castricum de gegevens dient te bewaren:
Ademtherapie Balans zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn volgens de wettelijke bewaartermijnen: 15 jaar ( medische gegevens ) Na deze termijn kunnen de medische gegevens worden vernietigd. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen.

Delen met anderen:
Ademtherapie Balans verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bedrijven met die wij samenwerken zijn Intramed (patientendossier), Comvio (server buiten de praktijk, waarop de patientenadministratie staat), Infomedics (declaraties) en Vecozo (verplichte COV check).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@ademtherapie.site. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij daarna contact met u opnemen om e.e.a. te bespreken. Verder vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij dient u in deze kopie uw pasfoto en Burger Service Nummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ademtherapie Balans zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U dient het verzoek te ondertekenen in de praktijk.

Beveiliging:
Ademtherapie Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk. Ademtherapie Balans heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecurity-software
– Software-updates zijn geactualiseerd.
– Website beveiligd met SSL certificaat.
– De persoonsgegevens en software voor het Electronisch Patienten Dossier (EPD) staan op een server in een beveiligde omgeving.

Uw ademtherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Sinds mei 2009 geldt ook in de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Uiteraard gaat uw ademtherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

• Behalve de ademtherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, een andere collega ademtherapeut in de praktijk en de website beheerder. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
• U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in uw medische dossier opgeslagen.
• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
• Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.